Zrzut%2520ekranu%25202020-06-21%2520o%25

 Ząbki ul. 11-go Listopada 85

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami ... 
     Nauczyciele pomagają im je rozwinąć" 
J.Korczak

 Zapraszamy do przeczytania kilka słów o naszej placówce czyli:  Publicznego Przedszkola
"MARZENIA DO SPEŁNIENIA", które mieści się w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada 85.  

Blisko wyjazdu na ul. Radzymińską w Warszawie. 

         Nasze przedszkole to miejsce z ciepłym spojrzeniem  Pań nauczycielek i Pana Dyrektora :) To przedszkolaki, które tworzą miejsce dla  uśmiechniętych dzieci - pełne magii, ciepła i radości, w którym każdy maluch odnajduje zarówno przyjaźń jak i radość z odkrywania otaczającego go świata.


          Miejsce niezwykłe – pełne estetyki, światła, barwy, emanujące przyjazną atmosferą i ciepłem. Miejsce, w którym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę na kontakt z rówieśnikami- to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. 

 

           Miejsce, gdzie grupa pracowników niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych, każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować przedszkole marzeń dla dzieci i ich rodziców. W naszym przedszkolu dzieci nie są ograniczane nakazami i zakazami.
Na początku roku wspólnie z  Panią  ustalają zasady panujące w grupie, a następnie konsekwentnie ich przestrzegają.

 

            Celem pracy z dziećmi jest wspomaganie ich rozwoju zgodnego z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rozwojem inteligencji itp.) oraz o wyzwalaniu w nim potrzeby twórczej, zdolnej do specyficznego postrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

 

           W naszym przedszkolu personel pedagogiczny posiada wykształcenie wyższe, odpowiednie pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi. 
Ponadto posiadamy szereg specjalistów takich jak: psycholog, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej. 

 

Oferujemy również płatne zajęcia dodatkowe takie jak: 

- przedszkoliada, judo, tańce, język angielski, programowanie, ciekawe warsztaty :) 

         Oprócz tego w piątki prowadzimy dzień kuchcikowa - wspólnie pieczemy ciasta, serwujemy różne pyszności z grupą naszych przedszkolaków. Duży nacisk kładziemy na wspólne społeczne akceptowalne zachowania, w celu umiejętności nauki funkcjonowania w społeczeństwie i danej grupy społecznej. 
Organizujemy również szereg imprez okolicznościowych. 
Nie istnieje jedna, idealna i zawsze skuteczna metoda wychowania dziecka.
Do każdego malucha należy podchodzić indywidualnie, rozpoznając jego zapotrzebowania i możliwości rozwojowe.

         Nasze przedszkole  prowadzi pracę z dziećmi według kilku sprawdzonych metod, które łącznie pozwalają w sposób wszechstronny kształtować Państwa pociechy. 
Dokładamy wszelkich starań, aby w przedszkolu panowała miła i komfortowa, rodzinna atmosfera. 

 

         Raz w miesiącu oferujemy również bezpłatne spotkania edukacyjne z zakresu spotkań ze zwierzętami, gadami, płazami, ponadto przyjeżdża do nas Mała Filharmonia oraz odbywają się spotkania teatralne. 

 

         Pan Dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną - organizuje również inne ciekawe spotkania raz w miesiącu. Również niekiedy niespodzianki i wycieczki. 

         Z całego serca zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. 
Pan Dyrektor pracuje codziennie od godz. 8:00 do 16:00, jest również do dyspozycji w innych godzinach pod warunkiem umówienia spotkania. 

 

Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem posiadającym 3 oddziały przedszkolne: 

1 Oddział przedszkolny „Promyczki” – dzieci w wieku 3 lat. 

2 Oddział przedszkolny „Chmurki” – dzieci 4 – letnie 

 

3 Oddział przedszkolny „Gwiazdki” – dzieci 5-6 letnie (oddział łączony) 

         Organem prowadzącym przedszkole jest spółka: Marzenia do spełnienia sp. z o.o. Zarejestrowana pod adresem: ul. 11-go Listopada 85, 05-091 Ząbki, NIP 522 30 35 251. 

         Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni: Mazowiecki Kurator Oświaty. 

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

 

2.Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

 

3.Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4.Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

a) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod
 i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci. 

b) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

c) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;

 

d) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

f) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

g) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

      W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
 w przedszkolu.

       Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby 
rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

           Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwację dzieci, oceniają ich umiejętności 
             w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

            Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu 
z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z Rejonową
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

             Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

             Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

© 2019 by Proudly created - Jacek Jankiewicz.